8 března, 2018

1 A

Jeskyně 1A se nalézá 200 m za vesnicí Žďár směrem ke Sloupu. Vchod do jeskyně je v malém lomku, vzdáleném asi 50 m od potoka, který teče směrem ke Sloupu a jx> 500 m se propadá v závrtu. Délka chodeb je přes 100 m a největší dosažená hloubka je 11,5 m. Umístění lokality je patrno z mapky (na obrázku č. 1 je označena 2). 

  Celá jeskyně je vytvořena na rovnoběžných puklinách se směrem S-J a sklonem 60-80“. V celé jeskyni je patrný silný vliv eroze vody. Stěny jsou pokryty sintrovými náteky a na některých místech se nacházejí malé stalaktity. Dno jeskyně je vyplněno jílovitými sedimenty.

 

Zpráva o výzkumu na lokalitě „1A“ u Žďáru, autor: Jan Kropáč (Speleofórum 16/1997)

K objevení jeskyně došlo v roce 1993, kdy se samovolně prolomil strop jeskyně. Po získání povolení prací v létě 1995 byla prostora zaskružena. První prolongační práce se uskutečnily v září 1995. Po několika akcích, kdy byl odtěžen materiál napadaný při propadu stropu, se objevila horizontální chodbička zanesená sedimenty. Po odtěžení části sedimentů se podařilo dosáhnout první větší prostory v celé jeskyni – domku a přilehlých chodeb v délce přes 30 m. Současně bylo vytipováno další pokračování jeskyně. Následující akcí se po rozšířeni jedné z odboček podařilo proniknout do dalších prostor, které se částečně  nacházejí pod vstupní chodbou. Délka těchto prostor je asi 40 m. Tuto část jeskyně budu v dalším popisu nazývat spodní patra.  Díky bohatým srážkám došlo k zatopení části spodních pater a proto další práce pokračovaly až v květnu 1996. Po odstranění kamenných bloků na dně domku se podařilo objevit prostoru, která je pokračováním vertikální pukliny, na které je další domek vytvořen. Bylo zde také nalezeno spojení do spodních pater.
V říjnu 1996 byly všechny známé prostory zmapovány. K poslednímu objevu došlo v listopadu 1996, kdy po odtěžení sedimentů ze dna prostory pod domkem prolezl nejmenší člen naší ZO do chodbičky s několika malými domky (celkem asi 10 m). Tyto objevy nebyly dosud zmapovány.
Další prolongační práce jsou velmi obtížné díky malým rozměrům chodeb a špatnému transportu vytěženého materiálu na povrch. Nejperspektivnější oblastí jeskyně pro další výzkum se jeví nejnověji objevené prostory pod domkem.

V blízkosti této lokality se nacházejí další krasové útvary. Jde především o dva závrty, ve kterých se propadají pravidelné toky. Tyto závrty jsou vzdáleny cca 500 a 700 m od jeskyně „1A“. První závrt je umístěn poblíž polní cesty, která vede od obce Žďár kolem jeskyně „1A“ do Sloupu. Do tohoto závrtu vtéká potok procházející obcí.
V druhém závrtu (na mapce označen jako 1) probíhají od července 1996 práce na jeho otevření.

 

foto: Aleš

 

 

 1,850 total views,  1 views today